Sermon Topic: Apostle

The Mystery of Christ (Wk 1) – Ephesians 1:1-2